محصولات

Analogue meters


کنتورهای اندازه‌گیری توان اکتیو، راکتیو و ظاهری و دستگاه‌های اندازه‌گیری ضریب توان با مقیاس‌های قابل تغییر

EQ0207/2207/0107/2107 و YQ0207/2207/0107/2107

Description

کنتورهای آنالوگ

کنتورهای اندازه‌گیری توان اکتیو، راکتیو و ظاهری و دستگاه‌های اندازه‌گیری ضریب توان با مقیاس‌های قابل تغییر

EQ0207/2207/0107/2107 و YQ0207/2207/0107/2107

 • اندازه‌گیری توان اکتیو یا راکتیو یا ظاهری (EQ) و یا ضریب توان (YQ)
 • تک‌فاز یا سه‌فاز، سه یا چهار سیمه، اتصال متعادل یا نامتعادل
 • بدنه‌ی استاندارد DIN 96* 96 (EQx207) یا DIN 144* 144 (EQx107)
 • پوشش حفاظتی ترمینال
 • پورت USB (اختیاری)

مشخصه‌ها

 • اندازه‌گیری توان اکتیو یا راکتیو یا ظاهری (EQ) و یا ضریب توان (YQ)
 • تک‌فاز یا سه‌فاز، سه یا چهار سیمه، اتصال متعادل یا نا متعادل
 • بدنه‌ی استاندارد DIN  96* 96 (EQx207) یا  DIN  144* 144 (EQx107)
 • مقیاس قابل تغییر
 • محدوده فرکانسی از 16 هرتز تا 400 هرتز
 • تنظیم اتوماتیک محدوده‌ی جریان نامی (حداکثر 5/12 آمپر)
 • پوشش حفاظتی ترمینال
 • پورت USB (اختیاری)

شرح مشخصات

این کنتور برای اندازه‌گیری توان و ضریب توان در شبکه‌های قدرت الکتریکی تک‌فاز و سه‌فاز
طراحی شده است و روش اندازه‌گیری آن منطبق با اصل نمونه‌برداری سریع سیگنال‌های ولتاژ و جریان است. محاسبه‌ی مقادیر توان و ضریب توان از روی سیگنال‌های اندازه‌گیری شده توسط ریزپردازنده‌ی داخلی
صورت می‌گیرد.

کاربرد

هدف از طراحی این کنتور اندازه‌گیری توان سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی تک‌فاز و سه‌فاز است.

توصیف مشخصه‌ها

مؤلفههای مورد اندازه‌گیری

اندازه‌گیری مقادیر گذرای توان اکتیو، راکتیو، ظاهری و ضریب توان.

نشانگر آنالوگ

دو نوع نشانگر وجود دارد. EQ0X07 و YQ0X07 دارای نشانگرهای آنالوگ ◦90 هستند. EQ2X07 و YQ0X07 دارای نشانگرهای آنالوگ ◦240 هستند.

 

مقدار مقیاس نهایی

مقدار مقیاس نهایی به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

توان اندازه‌گیری شده توسط دستگاه به کمک یکی از فرمول‌های زیر قابل محاسبه است:

سیستم قدرت اکتیو راکتیو ظاهری
تک‌فاز
سه‌فاز سه سیمه
سه‌فاز چهار سیمه

 

ضریب توان از روی توان اکتیو و ظاهری محاسبه می‌شود، U در روابط بیانگر ولتاژ فاز سیستم تک‌فاز، ولتاژ خط سیستم سه‌فاز سه سیمه، و ولتاژ فاز سیستم‌های سه‌فاز چهار سیمه است.

مطابق با مقدار محاسبه شده، یکی از مقادیر مقیاس نهایی استاندارد و دهدهی‌ آنها انتخاب می‌شود:

8-5/7-6-5-4-3-5/2-2-5/1-2/1-1

به این ترتیب، مقدار ضریب مقیاس[1]، یعنی نسبت بین مقدار مقیاس نهایی و توان ظاهری (cosφ  یا sinφ برابر 1 است) باید در محدوده‌ی 6/0 تا 2/1 باشد.

تغذیه

اتصال منبع تغذیه‌ی کنتور تطبیقی است.تغذیه‌ی کنتور می‌تواند به‌صورت داخلی از طریق ورودی‌های اندازه‌گیری ولتاژ یا به‌صورت خارجی از طریق کانکتوری مجزا تأمین شود.

ارتباط از طریق کانکتور USB (اختیاری)

کنتور می‌تواند مجهز به سرویس ارتباطی با کانکتور mini USB باشد که برای مقداردهی قابل استفاده است. این پورت از نظر الکتریکی ایزوله نیست و به همین دلیل، قبل از استفاده از این سرویس باید ولتاژ ورودی و منبع تغذیه‌ی کنتور قطع شود.

ارتباط از طریق پورت سرویس محدود به زمان[2] است.

ایمنی

حفاظت : حفاظت کلاس II

600 ولت مؤثر، تأسیسات گروه II

300 ولت مؤثر، تأسیسات گروه III

درجه‌ی آلودگی 2

مطابق با استاندارد EN 61010-1

جنس بدنه : PC/ABS

نسوز- خود اطفاء

منطبق با استاندارد UL 94 V-0

حفاظت بدنه : IP 52 (IP 00 برای ترمینال‌ها)

منطبق با استاندارد EN 60529

مقطع نصب :
جرم مبدل : حداکثر 600 گرم

 

شرایط محیطی

محدوده‌ی دمای عملکرد :     10- تا 60+ درجه‌ی سانتی‌گراد

محدوده‌ی دمای انبار :         40- تا 70+ درجه‌ی سانتی‌گراد

میانگین طوبت سالانه :         مساوی یا کمتر از 75% رطوبت نسبی

ورودی‌ها

سیگنال ورودی جریان ولتاژ
محدوده‌ی فرکانس نامی 50 و 60 هرتز
محدوده‌ی فرکانس اندازه‌گیری 16 تا 400 هرتز
مقدار نامی (In و Un) 5/1 آمپر
مقدار ماکزیمم 5/12 آمپر
توان مصرفی کم‌تر از 1/0 ولت آمپر کم‌تر از 1/0 ولت آمپر

 

منبع تغذیه

منبع تغذیه AC
ولتاژ متناوب نامی
فرکانس نامی 40 تا 65 هرتز
ولتاژ DC نامی
توان مصرفی کم‌تر از 5/1 ولت آمپر

 

ترمینال‌های اتصالی و علائم

[1] Scale factor

[2] Time limitted

 

Contact Sales

Documentation

Certificates